Taken Depositary

Om de drie hoofdtaken als Depositary uit te kunnen voeren, wordt vooraf uitvoerig onderzoek gedaan naar de administratieve organisatie van de Beheerder van het ‘Alternative Investment Fund’ (‘AIF’). De beoogde Depositary, zal voor ieder AIF waarvoor zij die rol speelt haar handboek AO/IC aanpassen aan de specifieke kenmerken van dat AIF. Aan de hand van dit handboek worden de hoofdtaken uitgevoerd: 

De kasstromen worden online op de voet gevolgd en bekeken op basis van hetgeen tijdens de onderzoeksfase beschreven is als passend in de normale gang van zaken. Onderzocht wordt ook of alle verrichte en ontvangen betalingen sluiten. Onverklaarbare of schijnbaar onjuiste betalingen worden gesignaleerd en moeten verklaard worden door de Beheerder.

De Depositary moet zich een beeld vormen van de volledigheid van eigendomstitels met betrekking tot de activa die het AIF verwerft. Dit kan in iedere jurisdictie en per ‘asset class’ verschillend zijn. De Depositary vormt zich een beeld van de kwaliteit van de documentatie, de volledigheid daarvan en of wel aan alle voorwaarden voldaan is voordat een investering voltooid wordt. Ook de kwaliteit van de juridische bijstand is voorwerp van aandacht.

De Depositary ziet er tenslotte op toe dat de Beheerder alle afspraken nakomt die in het prospectus en andere overeenkomsten met de investeerders zijn vastgelegd. Het gaat om een veelheid van aspecten van het beheer. Vaak hebben deze betrekking op risicospreiding. Denk aan concentratierisico’s in bepaalde sectoren, landen, valuta enz. Ook afspraken over de organisatie van de Beheerder, onkosten, managementvergoedingen worden op nakoming gecontroleerd.

De toezichthoudende rol van de Depositary is een permanent proces. Steekproeven volstaan niet. Bevindingen die niet direct verklaard kunnen worden, zullen voorgelegd worden aan de Beheerder. Volgens een vast stramien, de escalatieprocedure, wordt een bevinding achtereenvolgens aan verschillende niveaus binnen de Beheerder, bij de Raad van Commissarissen of investeerders en tenslotte aan de AFM voorgelegd. De escalatie stopt uiteraard als er een bevredigende verklaring wordt gegeven.

TCS Depositary werkt in principe op basis van uurvergoedingen. Als de samenwerking met de fondsbeheerder eenmaal gestalte heeft gekregen en eventueel door de AFM is goedgekeurd, zal al snel een vaste vergoeding kunnen worden afgesproken. In de aanloopfase worden gewoonlijk vergoedingen in rekening gebracht op basis van bestede tijd.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement