Compliance

Depositary en Bewaarders functies worden geregeld door meer dan één wet. Indien TCS Depositary optreedt als bestuurder en/of een adres verleent, moet in ieder geval voldaan worden aan de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en als die diensten niet verleend worden moet op zijn minst rekening gehouden worden met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Iedere cliënt moet voor aanvang van de dienstverlening informatie verschaft hebben op grond waarvan hij geaccepteerd (of afgewezen) wordt. Deze informatie moet het trustkantoor voor inspectie beschikbaar houden in het zogenaamde Cliënten Acceptatie Dossier. Toezichthouders hebben toegang tot dit dossier, maar mogen de inhoud daarvan alleen gebruiken voor hun toezichthoudende taak. Dit dossier omvat de volgende zaken:

  • de getekende ‘Depositary’- of Bewaarovereenkomst;
  • een overzicht van de eigendomsstructuur en identificatie van de uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO’) in het AIF en de Beheerder. UBO’s zijn natuurlijke personen die een direct of indirect belang in een vennootschap hebben van 25% of meer;
  • er moet ook duidelijkheid zijn over de herkomst  van het vermogen van de UBO’s;
  • kopieën van identiteitsbewijzen van alle relevante personen (UBO’s, beleidsbepalers). Legalisatie kan daarbij noodzakelijk zijn indien medewerkers van TCS Depositary de identificatie niet zelf hebben kunnen doen;
  • een verslag van het onderzoek dat het trustkantoor gedaan heeft naar de getrouwheid van de cliënt en de daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen.

Op basis van deze informatie moet duidelijk zijn dat het trustkantoor tot de conclusie heeft kunnen komen dat er geen bezwaar is tegen het aangaan van de nieuwe relatie.

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn.

Dit dossier is eigendom van TCS Depositary en moet ten minste vijf jaar bewaard worden na afloop van de relatie.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement