Cliënten Dossier

Indien de klant gebruik maakt van het adres en dus ook formeel gevestigd is ten kantore van TCS Charity, dan moet het dossier met alle formele documenten ook op dat adres berusten. Dit omvat:

  • statuten van de stichting of vereniging;
  • uittreksel uit het handelsregister;
  • goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste drie jaren;
  • bewijs van publicatie van de laatste drie jaarrekeningen;
  • notulen van bestuursvergaderingen.

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn.

Dit dossier is en blijft eigendom van de cliënt. Bij beëindiging van de relatie wordt dit in zijn geheel aan de cliënt overgedragen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement