Compliance

Iedere financiële dienstverlener moet voor aanvang van de dienstverlening aan een nieuwe klant informatie verzameld hebben op grond waarvan de cliënt geaccepteerd (of afgewezen) wordt. Deze informatie moet de dienstverlener / trustkantoor voor inspectie beschikbaar houden in het zogenaamde Cliënten Acceptatie Dossier. Toezichthouders hebben toegang tot dit dossier, maar mag de inhoud daarvan alleen gebruiken voor haar toezichthoudende taak. Dit dossier omvat de volgende zaken:

  • de getekende management overeenkomst;
  • kopieën van identiteitsbewijzen van alle relevante personen. Legalisatie kan daarbij noodzakelijk zijn indien medewerkers van het trustkantoor de identificatie niet zelf hebben kunnen doen;
  • een organigram dat inzicht geeft in de plaats van de doelvennootschap en de positie en het belang van de uiteindelijke eigenaren (‘UBO’s’);
  • identificatie van de UBO’s;
  • beschrijving van de rol van de doelvennootschap en de reden van haar bestaan;
  • informatie over de oorsprong van het in de doelvennootschap vastgelegde vermogen;
  • een verslag van het onderzoek dat het trustkantoor gedaan heeft naar de getrouwheid van de cliënt en de daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen.

Op basis van deze informatie moet duidelijk zijn dat het trustkantoor tot de conclusie is kunnen komen dat er geen bezwaar is tegen het aangaan van de nieuwe relatie.

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn.

Dit dossier is eigendom van TCS-Groep en moet ten minste vijf jaar bewaard worden na afloop van de relatie.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement