Vennootschappelijk Dossier

Indien een vennootschap of stichting gebruik maakt van het adres en dus ook formeel gevestigd is ten kantore van TCS-Groep, dan moet het vennootschappelijk dossier ook op dit adres berusten. Dit kan de volgende zaken omvatten:

  • statuten;
  • aandeelhoudersregister;
  • aandeelhoudersovereenkomst (indien van toepassing);
  • uittreksel uit het handelsregister;
  • goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste drie jaren;
  • bewijs van publicatie over de laatste drie jaren;
  • notulen van aandeelhouders-, commissarissen- en bestuursvergaderingen.

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn. Dit dossier is en blijft eigendom van de cliënt. Bij beëindiging van de relatie wordt dit in zijn geheel aan de cliënt overgedragen.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement