Cliënten

TCS Fund & Family Services (‘TCS F&F’) verzorgt voor een fiscale beleggingsinstelling met landelijke bezittingen de financiële- en fondsadministratie en het volledige secretariaat. Dit omvat ook het bijhouden van het aandeelhoudersregister van rond 300 aandeelhouders, het afwikkelen van transacties in deze aandelen en dividenduitkeringen. Verder regelt TCS F&F het bankverkeer en stelt de financiële verslagen samen. Ook begeleidt ze de jaarlijkse controle van de jaarrekening door de externe accountant. Tenslotte bereidt TCS F&F de vergaderingen van directie, raad van commissarissen en aandeelhouders voor en zorgt voor de notulen en verdere afhandeling.

Groepen Nederlandse particuliere investeerders nemen deel in private equity fondsen. De minimum deelname in deze fondsen is vaak veel hoger dan het bedrag dat ieder van de investeerders afzonderlijk wil inleggen. De oplossing is de oprichting van een commanditaire vennootschap als ‘feeder’. TCS F&F is beherend vennoot en regelt secretariaat en administratie. TCS F&F roept kapitaal af, doet uitkeringen en bezoekt aandeelhoudersvergaderingen namens de stille vennoten. Ook rapporteert TCS F&F per kwartaal of halfjaar op individueel niveau over de waardeontwikkeling en verspreidt rapportages van de beheerder over het fonds.

Voor een beleggingsfonds dat in achtergestelde leningen investeert verzorgt TCS F&F de fondsadministratie en alle mogelijke financiële dienstverlening daar omheen. TCS F&F is tevens bestuurder in de stichting die optreedt als contractpartij met de leningnemers.

TCS Fund & Family Services voert de administratie van en levert het secretariaat aan meer dan één NSW landgoed B.V. Het betalingsverkeer wordt geregeld, rekeningen worden opgesteld en verstuurd, de boekhouding wordt bijgehouden, de BTW aangifte wordt gedaan en er worden fiscale gegevens aangeleverd aan de aandeelhouders ten behoeve van hun eigen aangifte (Box III). Er worden vergaderingen georganiseerd, notulen geschreven, het aandeelhoudersregister bijgehouden en de directeur wordt in een veelheid van taken bijgestaan.

TCS Fund & Family Services verzorgt de administratie en het secretariaat van een familie vennootschap waarin zakelijke belangen zijn ondergebracht van circa 200 leden van dezelfde familie. Alle gebruikelijke diensten worden hier verricht door TCS F&F. Er is hier sprake van een groot aandeelhoudersregister waarin dikwijls mutaties worden doorgevoerd. TCS F&F administreert dit in een eigen systeem. Verder regelt zij al het papierwerk voor directie- en aandeelhoudersvergaderingen en notuleert deze. Administratie en verslaggeving zijn in dit geval bewerkelijk door de grote verscheidenheid aan bezittingen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor ondernemende investeerders met uiteenlopende investeringen en groepen investeerders die een gezamenlijke investering doen, verzorgt TCS F&F de financiële administratie, ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet genoeg voor ...