Cliënten

TCS Funds verzorgt voor een fiscale beleggingsinstelling met landelijke bezittingen de financiële- en fondsadministratie en het volledige secretariaat. Dit omvat ook het bijhouden van het aandeelhoudersregister van rond 300 aandeelhouders, het afwikkelen van transacties in deze aandelen en dividenduitkeringen. Verder regelt TCS Funds het bankverkeer en stelt de financiële verslagen samen. Ook begeleidt ze de jaarlijkse controle van de jaarrekening door de externe accountant. Tenslotte bereidt TCS Funds de vergaderingen van directie, raad van commissarissen en aandeelhouders voor en zorgt voor de notulen en verdere afhandeling.

Groepen Nederlandse particuliere investeerders nemen deel in private equity fondsen. De minimum deelname in deze fondsen is vaak veel hoger dan het bedrag dat ieder van de investeerders afzonderlijk wil inleggen. De oplossing is de oprichting van een commanditaire vennootschap als ‘feeder’. TCS Funds is beherend vennoot en regelt secretariaat en administratie. TCS Funds roept kapitaal af, doet uitkeringen en bezoekt aandeelhoudersvergaderingen namens de stille vennoten. Ook rapporteert TCS Funds per kwartaal of halfjaar op individueel niveau over de waardeontwikkeling en verspreidt rapportages van de beheerder over het fonds.

Voor een beleggingsfonds dat in achtergestelde leningen investeert verzorgt TCS Funds de fondsadministratie en alle mogelijke financiële dienstverlening daar omheen. TCS Funds is tevens bestuurder in de stichting die optreedt als contractpartij met de leningnemers.

TCS Funds voert de administratie van en levert het secretariaat aan meer dan één NSW landgoed B.V. Het betalingsverkeer wordt geregeld, rekeningen worden opgesteld en verstuurd, de boekhouding wordt bijgehouden, de BTW aangifte wordt gedaan en er worden fiscale gegevens aangeleverd aan de aandeelhouders ten behoeve van hun eigen aangifte (Box III). Er worden vergaderingen georganiseerd, notulen geschreven, het aandeelhoudersregister bijgehouden en de directeur wordt in een veelheid van taken bijgestaan.

TCS Funds verzorgt de administratie en het secretariaat van een familie vennootschap waarin zakelijke belangen zijn ondergebracht van circa 200 leden van dezelfde familie. Alle gebruikelijke diensten worden hier verricht door TCS Funds. Er is hier sprake van een groot aandeelhoudersregister waarin dikwijls mutaties worden doorgevoerd. TCS Funds administreert dit in een eigen systeem. Verder regelt zij al het papierwerk voor directie- en aandeelhoudersvergaderingen en notuleert deze. Administratie en verslaggeving zijn in dit geval bewerkelijk door de grote verscheidenheid aan bezittingen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement