Compliance

Nederland is fiscaal (nog) aantrekkelijk voor internationale groepen en individuen. Daarom wordt ons land veel gebruikt voor internationale structuren. De overheid wil voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van fiscale faciliteiten in Nederland. Daarom zijn er wetten die dit moeten voorkomen. Dergelijke regels bestaan in veel landen. Bijzondere wetten die voor onze cliënten specifiek van belang zijn, zijn de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en de Wtt (Wet toezicht trustkantoren). Deze wetten stellen eisen aan onze cliënten acceptatie. TCS-Groep moet weten met wie er zaken gedaan wordt, waar geïnvesteerd vermogen vandaan komt en wat de aard van de zaken is. Voordat de dienstverlening kan beginnen moet het cliënten acceptatiedossier volledig zijn.

TCS-Groep hecht aan integere en beheerste bedrijfsvoering en heeft dit vastgelegd in haar integriteitbeleid. Doelstelling van dit beleid is het stimuleren dat aan TCS-Groep verbonden personen op alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijke waarden en normen in het algemeen, met de specifieke waarden en normen die gelden voor TCS-Groep in het bijzonder en uiteraard met de van toepassing zijnde (toezicht) wet- en regelgeving. Verder geeft dit beleid richting aan de procedures en processen om schending van integriteitregels te voorkomen en mogelijke schendingen te detecteren.

TCS-Groep wil een organisatie zijn waar geen wetten worden overtreden en waar geen corruptie, fraude, belangenverstrengelingen en andere vormen van ongewenst gedrag plaatsvinden, noch medewerking verlenen aan dergelijke gedragingen van derden.

Risicobeheersing en transparantie naar onze cliënten en toezichthouders zijn hierbij van groot belang.

TCS-Groep heeft daarom onderstaande informatie opgenomen die voor u als (toekomstige) cliënt van belang is.

TCS-Groep heeft haar beleid met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen (‘MVO’) ten aanzien van haar cliënten, medewerkers, aandeelhouders, de trustsector en andere belanghebbenden expliciet vastgelegd in onderstaand document.

Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van TCS-Groep en haar werkmaatschappijen. Vanzelfsprekend zal TCS-Groep proberen een eventuele klacht snel en naar tevredenheid samen met u op te lossen. Daarvoor dient onderstaande klachtenregeling.

Desgewenst verstrekken wij graag aanvullende informatie.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement