Compliance

TCS-Groep heeft als dienstverlener te maken met onder andere de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en de Wtt (Wet toezicht trustkantoren 2018). Deze wetten stellen eisen aan onze cliëntacceptatie. TCS-Groep moet weten met wie er zaken gedaan wordt, wat de herkomst is van het geïnvesteerde vermogen en wat de aard van de zaken is. Voordat de dienstverlening kan beginnen moet de cliëntacceptatie voltooid zijn.

TCS-Groep hecht grote waarde aan een integere en beheerste bedrijfsvoering en heeft dit vastgelegd in haar integriteitsbeleid. Doelstelling van dit beleid is het stimuleren dat aan TCS-Groep verbonden personen op alle niveaus handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde (toezicht) wet- en regelgeving en met maatschappelijke waarden en normen. Verder geeft dit beleid richting aan de procedures en processen om schending van integriteitregels te voorkomen en mogelijke schendingen te detecteren.

Risicobeheersing en transparantie naar onze cliënten en toezichthouders zijn hierbij van groot belang.

TCS-Groep heeft daarom de Gedragscode TCS-Groep op aanvraag voor u beschikbaar.

Ook de Klachtenregeling TCS-Groep is beschikbaar.

Hier vindt u onze Privacy Verklaring

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English