Wet toezicht trustkantoren

Alle werkmaatschappijen van TCS-Groep hebben een vergunning om als trustkantoor te mogen werken. Niet alle relaties zijn trustrelaties. Adresverlening en directievoering (anders dan in dienstbetrekking) zijn trustdiensten en zonder vergunning mag je die niet verrichten. Niet iedere relatie maakt gebruik van deze diensten en valt dan ook niet onder het trusttoezicht.

De Nederlandsche Bank N.V. is toezichthouder van de trustsector. Zij ziet streng toe op naleving van de Wtt en de Rib (Regeling integere bedrijfsvoering). Die houden onder meer in:

  • Identificatie van alle betrokkenen (bestuurders, andere vertegenwoordigingsbevoegden, advocaten enz.);
  • Identificatie van de ‘ultimate beneficial owner’ (de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer bezit in de vennootschap aan wie trustdiensten worden verleend (‘doelvennootschap’);
  • Duidelijkheid over rol en noodzaak van de doelvennootschap;
  • Geen twijfel over de oorsprong van het in de doelvennootschap vastgelegde vermogen op basis van onderzoek van het trustkantoor;
  • Geen twijfel over oorsprong en bestemming van de geldstromen waarbij de doelvennootschap betrokken is op basis van gegevens waarover het trustkantoor beschikt.

In het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) moet ook voor niet-trustrelaties allerlei onderzoek als hierboven genoemd gedaan worden.

Kijkt u op de pagina’s die over de werkmaatschappijen gaan wat dit mogelijk voor uw geval met zich meebrengt.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement