Compliance

Ieder trustkantoor moet voor aanvang van de dienstverlening aan een nieuwe klant informatie verzameld hebben op grond waarvan de cliënt geaccepteerd (of afgewezen) wordt. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door de Wet toezicht trustkantoren (‘Wtt’) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (‘Wwft’). Deze informatie moet het trustkantoor voor inspectie beschikbaar houden in het zogenaamde Cliënten Acceptatie Dossier. De Nederlandsche Bank heeft toegang tot dit dossier, maar mag de inhoud daarvan alleen gebruiken voor haar toezichthoudende taak. Dit dossier omvat de volgende zaken:

  • de getekende dienstverleningsovereenkomst;
  • een organigram dat inzicht geeft in de plaats van de doelvennootschap in de eigendomsstructuur;
  • identificatie van de uiteindelijk belanghebbende of ‘UBO’. Dit is de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang van > 10% heeft in de vennootschap waaraan TCS Trust diensten verleent;
  • beschrijving van de rol van de doelvennootschap en de reden van haar bestaan;
  • kopieën van identiteitsbewijzen van alle relevante personen. Dat zijn ten minste de UBO’s en de beleidsbepalers. Legalisatie kan daarbij noodzakelijk zijn indien medewerkers van het trustkantoor de identificatie niet zelf hebben kunnen doen;
  • informatie over de oorsprong van het in de doelvennootschap vastgelegde vermogen;
  • een transactieprofiel met de voorgenomen activiteiten van de vennootschap en een beschrijving van de te verwachten geldstromen;
  • een verslag van het onderzoek dat TCS Trust gedaan heeft naar de getrouwheid van de cliënt en de daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen.

Op basis van deze informatie moet duidelijk zijn dat het trustkantoor tot de conclusie heeft kunnen komen dat er geen bezwaar is tegen het aangaan van de nieuwe relatie. 

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn.

Dit dossier is eigendom van TCS Trust en moet ten minste vijf jaar bewaard worden na afloop van de relatie.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...