Vennootschappelijk Dossier

Indien de klant gebruik maakt van het adres en dus ook formeel gevestigd is ten kantore van TCS Trust, dan moet het vennootschappelijk dossier ook op dat adres berusten. Dit omvat:

  • Statuten van de vennootschap;
  • Aandeelhoudersregister;
  • Aandeelhoudersovereenkomst (indien van toepassing);
  • Uittreksel uit het handelsregister;
  • Goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste drie jaren;
  • Bewijs van publicatie van de laatste drie jaarrekeningen;
  • Notulen van aandeelhouders-, commissarissen- en bestuursvergaderingen;
  • Goedgekeurde jaarrekeningen van dochterbedrijven (indien van toepassing).

De informatie in dit dossier moet te allen tijde actueel zijn.

Dit dossier is en blijft eigendom van de cliënt. Bij beëindiging van de relatie wordt dit in zijn geheel aan de cliënt overgedragen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...