Compliance

TCS-Groep heeft als dienstverlener te maken met onder andere de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en de Wtt (Wet toezicht trustkantoren 2018). Deze wetten stellen eisen aan onze cliëntacceptatie. TCS-Groep moet weten met wie er zaken gedaan wordt, wat de herkomst is van het geïnvesteerde vermogen en wat de aard van de zaken is. Voordat de dienstverlening kan beginnen moet de cliëntacceptatie voltooid zijn.

TCS-Groep hecht grote waarde aan een integere en beheerste bedrijfsvoering en heeft dit vastgelegd in haar integriteitsbeleid. Doelstelling van dit beleid is het stimuleren dat aan TCS-Groep verbonden personen op alle niveaus handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde (toezicht) wet- en regelgeving en met maatschappelijke waarden en normen. Verder geeft dit beleid richting aan de procedures en processen om schending van integriteitregels te voorkomen en mogelijke schendingen te detecteren.

Risicobeheersing en transparantie naar onze cliënten en toezichthouders zijn hierbij van groot belang.

TCS-Groep heeft daarom de Gedragscode TCS-Groep op aanvraag voor u beschikbaar.

Ook de Klachtenregeling TCS-Groep is beschikbaar.

Beheerst beloningsbeleid

TCS-Groep hanteert een beloningsbeleid waarvan een gezonde, stimulerende werking uitgaat en waarmee perverse prikkels voor medewerkers worden voorkomen. TCS-Groep bestaat uit de holdingvennootschap CSC Netherlands BV en haar dochtermaatschappijen CSC Governance B.V., CSC Fund Services B.V. en CSC Depositary B.V. Laatstgenoemde entiteit betreft een financiële onderneming waarop de bepalingen inzake het beloningsbeleid van de Wet financieel toezicht en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van toepassing zijn.

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers van TCS-Groep en haar dochtermaatschappijen. Alle medewerkers ontvangen een vast salaris (basissalaris en vakantiegeld). Daarnaast kunnen alle medewerkers in aanmerking komen voor een variabele beloning zoals een bonus. Het toekennen van een bonus en de hoogte daarvan is een discretionaire bevoegdheid van de directie en is afhankelijk van het behalen van algemene en individuele doelstellingen. De bonus bedraagt maximaal 20% van het vaste salaris.

Géén van de medewerkers ontvangt per jaar een beloning (inclusief eventuele bonus) van meer dan EUR 1 miljoen.

Voor meer informatie over het beloningsbeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@teslincs.nl

Hier vindt u onze Privacy Verklaring

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English